ساخت

نمونه مگنت گردسردکار قطر 100
نمونه مگنت گرم‌کارقطر 1900 میلیمتر
شاهین ساخته شده به طول 6متر به همراه دو عدد مگنت مستطیلی
نمونه مگنت 100نصب شده بر روی بیل مکانیکی
نمونه مگنت 130 گرم کار
نمونه مگنت 90 گرم کار
نمونه مگنت 110 گرم کار
نمونه مگنت نصب شده بر روی بیل مکانیکی
نمونه مگنت 110نصب شده بر روی بیل مکانیکی