پروژه‌ها

مگنت مستطیلی گرم‌کار
نمونه مگنت گرد گرم‌کارقطر 1300 میلیمتر
سپراتور دائم کار
نمونه مگنت گردسردکار قطر 110
نمونه مگنت گردسردکار قطر 100
نمونه مگنت گرم‌کارقطر 1900 میلیمتر
نمونه مگنت سردکار 120 تعمیری
شاهین ساخته شده به طول 6متر به همراه دو عدد مگنت مستطیلی
نمونه تعمیری درام سپراتور