پروژه‌ها

نمونه مگنت مربعی تعمیری
نمونه مگنت 100نصب شده بر روی بیل مکانیکی
نمونه تعمیری درام سپراتور مدل920
نمونه مگنت 130 گرم کار
نمونه مگنت 90 گرم کار
نمونه مگنت 110 گرم کار
نمونه مگنت نصب شده بر روی بیل مکانیکی
نمونه مگنت 110نصب شده بر روی بیل مکانیکی
نمونه مگنت نصب شده120گرم‌کار