دستگاه جدا کننده مغناطیسی WHIMS

تجهیزات فرآوری سنگ آهن یا به اصطلاح سپراتورها، دارای انواع مختلفی هستند که بر اساس نوع کار و شدت میدان تقسیم بندی می‌شوند.
سپراتورهای خشک، که مواد را در حالت خشک جداسازی می‌کنند و سپراتورهای تر که در آن‌ها مواد به صورت پالپ یا مخلوط جامد و مایع وارد دستگاه شده و عملیات جداسازی انجام می‌پذیرد.
سپراتورها به لحاظ شدت میدان نیز به سه نوع لیمز (شدت میدان پایین)، میمز (شدت میدان متوسط) و هیمز (شدت میدان بالا) تقسیم می‌گردد.
دستگاه مذکور از نوع تر با شدت میدان بالا می باشد که به اختصار به آن WHIMS می‌گویند.
عملکرد این تجهیز به صورتی است که مواد به صورت مخلوط جامد و مایع وارد این دستگاه شده و آهن آن جداسازی شده و باطله از یک مسیر و کنسانتره آهن از مسیر جداگانه ای خارج می‌گردد.
با توجه به شدت میدان مغناطیسی بالا، این دستگاه قادر به جداسازی آهن هماتیت می باشد و از قابلیت تنظیم دور و شدت میدان مغناطیسی برخوردار است، این ویژگی در تنظیمات دستگاه نسبت به بار ورودی و ریکاوری و بازیابی مورد درخواست به کارفرما کمک میکند.