شاهین ساخته شده به طول 6متر به همراه دو عدد مگنت مستطیلی