پروژه‌ها

چنگ5 پنجه هیدرولیک
مگنت مستطیلی طول1500 تعمیری
درام سپراتور خشک
کابل جمع‌کن مدل FC-40-5S
نمونه مگنت گرم کار 120 تعمیری
نمونه مگنت گرد گرم‌کارقطر 1200 میلیمتر
نمونه مگنت گرم‌کار 150 تعمیری
کابل جمع‌کن مدل C28-4S
تعمیرات میله مغناطیسی