ساخت

چنگ5 پنجه هیدرولیک
درام سپراتور خشک
کابل جمع‌کن مدل FC-40-5S
نمونه مگنت گرد گرم‌کارقطر 1200 میلیمتر
کابل جمع‌کن مدل C28-4S
مگنت مستطیلی گرم‌کار
نمونه مگنت گرد گرم‌کارقطر 1300 میلیمتر
سپراتور دائم کار
نمونه مگنت گردسردکار قطر 110