ساخت

نمونه نصب شده مگنت 150
نمونه نصب شده مگنت 110
نمونه قطعات Hard Facing
کابل جمع‌کن مدل C40-4S
قطعات جوشکاری شده به روش GMAW
کابل جمع‌کن مدل C28-4S
نمونه نصب شده مگنت 100